Odwołania od decyzji stypendialnych

Od decyzji dziekana albo wydziałowej komisji stypendialnej, studentowi przysługuje odwołanie do Rektora lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej, a w przypadku stypendium rektora dla najlepszych studentów przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożony w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składane jest we właściwym dziekanacie. Wzór odwołania i wniosku, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowią załącznik nr 17 do regulaminu (poniżej plik do pobrania).

 

--------------------------------------------------

 

Odwołanie od decyzji Dziekana lub WKS / wniosek o ponowne rozpatrzenie