Niepełnosprawni

Oferta

Wsparcie dla niepełnosprawnych studentów Politechniki Warszawskiej obejmuje m.in:

 • pomoc asystencką w trakcie dojazdu na uczelnię oraz w trakcie zajęć (pomoc w sporządzaniu notatek, załatwianiu spraw formalnych na uczelni, asysta w trakcie dojazdu na zajęcia);
 • dofinansowanie transportu związanego z aktywnością akademicką;
 • usługi tłumaczy języka migowego;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • doradztwo zawodowe, aktywizację społeczną;
 • wypożyczalnię sprzętu ułatwiającego studiowanie (np. systemy FM Oticon Amigo, dyktafony cyfrowe itp.);
 • specjalnie dostosowane stanowisko komputerowe w Bibliotece Głównej PW (Gmach Główny, pokój 161b, I-sze piętro) wyposażone w: komputer stacjonarny ze specjalistycznym oprogramowaniem ( m.in.: program Window-Eyes, program powiększający Zoom Text, program OCR), monitor LCD, klawiaturę Zoom Text, klawiaturę z nakładką Big Keys, Track Ball, skaner, linijkę brajlowską, drukarkę brajlowską, powiększalnik stacjonarny;
 • domy studenckie: pokoje dostosowane do potrzeb osób niesprawnych ruchowo, osoby niepełnosprawne mają również prawo do pokoju jednoosobowego;
 • systematyczne dostosowywanie budynków do potrzeb studentów niepełnosprawnych (np. pętle indukcyjne, podjazdy, windy, miejsca parkingowe);
 • wsparcie materialne: stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, inne formy pomocy materialnej;
 • możliwość dostosowania procesu dydaktycznego do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności studenta (np. zmodyfikowanie procedur egzaminacyjnych, zmiana toku studiów);
 • pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych ze studiowaniem.

 

Wniosek o przyznanie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej

Wniosek o przyznanie usługi tłumacza języka migowego

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sprzęt wspomagający

Informujemy, iż na Politechnice Warszawskiej istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu wspomagającego studiowanie osobom niepełnosprawnym.

Aby wypożyczyć sprzęt należy złożyć wypełniony wniosek wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności i zaświadczeniem o studiowaniu na PW w Biurze do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Należy zapoznać się także z regulaminem.

Obecnie w ofercie znajdują się następujące urządzenia: 4 zestawy FM (Oticon Amigos T20).

Ponieważ biuro planuje na bieżąco rozszerzać ofertę wypożyczalni bardzo prosimy studentów niepełnosprawnych o zgłaszanie swoich zapotrzebowań dotyczących sprzętu wspomagającego studiowanie.

 

Regulamin użyczania sprzętu wspomagającego studiowanie osób niepełnosprawnych

1.Sprzęt wspierający studiowanie osób niepełnosprawnych może być użyczany wyłącznie studentom,  którzy aktualnie realizują I, II lub III stopień studiów na Politechnice Warszawskiej oraz posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
2.Maksymalny okres wypożyczenia sprzętu wynosi 1 semestr.
3.Warunkiem koniecznym do otrzymania sprzętu jest złożenie wypełnionego wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
4.Po okresie użyczenia,  osoba biorąca sprzęt do użyczania jest zobowiązana do zwrócenia użyczonego sprzętu.
5.Jeżeli zachodzi konieczność przedłużenia okresu użyczenia urządzenia, należy ponownie złożyć wniosek na kolejny semestr.
6.Użyczony sprzęt może być używany wyłącznie do realizacji zadań związanych z procesem studiowania.
7.Osoba biorąca sprzęt do użyczania ponosi  pełną odpowiedzialność materialną za użyczony jej sprzęt
8.W przypadku zaginięcia, kradzieży lub uszkodzenia sprzętu biorący do użyczania zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w   Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych.
9.Uszkodzenia powstałe z winy biorącego do użyczania usuwane będą na jego koszt.
10.W wypadku osób unikających odpowiedzialności materialnej za utracony lub uszkodzony z ich winy sprzęt, Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo wystąpienia na drogę sądową
11. Jeśli użyczeniu podlegają  urządzenia osobiste, biorący do użyczania ma obowiązek usunąć wszystkie własne dane  przed oddaniem urządzenia.
12. Instalowanie własnego oprogramowania lub zmiana konfiguracji  urządzenia jest możliwa wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody od pracownika Sekcji ds. Niepełnosprawnych,
13.Osoba biorąca sprzęt do użyczania nie może  go udostępniać osobom trzecim w jakimkolwiek celu.
14.Osoba biorąca do użyczania sprzęt jest zobowiązania do podpisania potwierdzenia wypożyczenia, dokumentującego nazwę użyczanego urządzenia oraz okres użyczenia, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
15.Podpis na wniosku równoznaczny jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Wniosek o wypożyczenie sprzęty wspomagającego studiowanie

Potwierdzenie wypożyczenia

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Stanowisko dla osób niepełnosprawnych w Bibliotece Głównej

W Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej zostało uruchomione stanowisko przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W skład stanowiska wchodzą:

 • komputer stacjonarny ze specjalistycznym oprogramowaniem, m.in.: program Window-Eyes, program powiększający Zoom Text, program OCR,
 • monitor LCD,
 • klawiatura Zoom Text,
 • klawiatura z nakładka Big Keys,
 • Track Ball,
 • skaner,
 • linijka brajlowska,
 • drukarka brajlowska,
 • powiększalnik stacjonarny.

 

Stanowisko znajduje się w Bibliotece Głównej PW, na pierwszym piętrze, w pokoju 161 b.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Więcej szczegółów na stronie:

http://www.pw.edu.pl/Studenci/Studenci-z-niepelnosprawnoscia.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kontakt:

Biuro Spraw Studenckich, Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych

Gmach Matematyki
ul. Koszykowa 75, pok. 461, 462
00-662 Warszawa
tel: (22) 234 13 15 lub 234 13 14
fax.: (22) 628 60 04
mail: niepelnosprawni.bss@ca.pw.edu.pl
Gadu-Gadu: 32806296
Skype: niepelnosprawni.pw
 
Pracownicy Sekcji:

Aleksandra Duszyńska
ul. Koszykowa 75, Gmach Matematyki, pok. 462
00-662 Warszawa
tel. (22) 234 13 15 lub 695 910 787
mail: a.duszynska@ca.pw.edu.pl
 
Ewa Dolińska
ul. Koszykowa 75, Gmach Matematyki, pok. 461
00-662 Warszawa
tel. (22) 234 13 14
mail: e.dolinska@ca.pw.edu.pl