Logo HR Excellence in Research

 

W dniu 05.02.2018 roku Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała inicjatywę Politechniki Warszawskiej dotyczącą wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, warunkującego otrzymanie przez PW logo HR Excellence in Research (logo HR).

 

Europejska Karta Naukowca jest dokumentem opisującym prawa i obowiązki, jakim podlegają naukowcy, instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych.

 

Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji, które przestrzegane przez pracodawców, zagwarantują równe traktowanie wszystkich naukowców w Europie.

 

Przyznanie loga HR jest jednym z działań KE nakierowanych na zwiększenie atrakcyjności warunków pracy i karier naukowców w Europie i tym samym zwiększenie ich mobilności.

Posiadanie loga HR, oznacza m.in.:

  • wyróżnienie i prestiż dla jednostki naukowej jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze i zgodne z europejskimi standardami warunki przy realizacji działalności naukowej i/lub badawczo rozwojowej (B+R),
  • podniesienie poziomu atrakcyjności zatrudnienia w jednostce naukowej, stwarzającej przyjazne środowisko pracy naukowej respektującej transparentne zasady przy rekrutacji naukowców,
  • premiowanie jednostki naukowej w międzynarodowych konkursach grantowych KE (np. Horyzont 2020),
  • premiowanie jednostki naukowej w krajowych konkursach grantowych NCN, NCBiR, a także w konkursach i programach MNiSW.

 

Decyzją Rektora Politechniki Warszawskiej został powołany Zespół ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Do współpracy z Zespołem Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych wyznaczyli Pełnomocników ds. wdrożenia logo HR.

Na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej Pełnomocnikiem ds. wdrożenia logo HR jest dr hab. inż. Andrzej Krasiński.

 

Jednym z głównych etapów ubiegania się o przyznanie przez Komisję Europejską loga HR  będzie przeprowadzenie wewnętrznej analizy zgodności 40 zasad Karty i Kodeksu z zasadami obowiązującymi w PW. Na podstawie analizy zostanie przygotowana strategia HR i plan działań ukierunkowane na określenie najważniejszych braków wraz z opisem konkretnych działań prowadzących do ich likwidacji.

 

Kluczowym narzędziem wewnętrznej analizy będzie ankieta skierowana do pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych, naukowo-badawczych, naukowo-technicznych. Ankieta zostanie rozesłana do pracowników zatrudnionych na wyżej wymienionych stanowiskach w najbliższych dniach (będzie to ankieta elektroniczna w formie linku do strony wysłana przez Zespół ds wdrażania Logo HR bezpośrednio na Państwa skrzynkę pocztową). Proszę w gąszczu innych ankiet i reklam zaśmiecających nasze skrzynki nie ignorować tej wiadomości. Szacunkowy czas jej wykonania nie powinien zająć więcej niż 15-20 minut. Apelujemy do wszystkich o niezawodne jej wypełnienie.

 

Liczymy na zaangażowanie Państwa w podzieleniu się swoimi opiniami dotyczącymi warunków pracy w Politechnice Warszawskiej.

Państwa głos w ankiecie, to głos w ważnym dla naszej Uczelni działaniu!

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, pracownicy, nauka.