Inne stypendia

Stypendium Rodziny Lipińskich

 

O stypendium mogą się ubiegać studenci, którzy:

 • posiadają obywatelstwo polskie,
 • dla studentów I roku: uzyskali w procesie rekrutacji liczbę punktów większą niż P = Min + 0,6* (Max - Min), gdzie Min - liczba punktów, od której przyjmowano kandydata, Max - najwyższa liczba punktów uzyskana przez kandydata (dla WIChiP: Max = 207, Min = 128 - czyli powyżej 175 pkt.),
 • dla studentów kolejnych lat: uzyskali średnią ocen (ważoną punktami ECTS) co najmniej 4,25,
 • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i spełniają warunki do otrzymywania stypendium socjalnego (miesięczny dochód na osobę poniżej 1050 zł),
 • posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej znajdującej się w miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców.

 

Regulamin stypendium Rodziny Lipińskich

 

Stypendia mogą być wypłacane comiesięcznie przez okres 10 miesięcy lub z góry za dany rok lub semestr.

 

Wnioski na stypendium w roku akademickim 2017/2018 należy składać do dnia 17 listopada 2017r. w Biurze Spraw Studenckich, pok. 210 Gmach Biurowy ul. Noakowskiego 18/20 w godz. 10:00-14:00.

 

Wniosek

 

===========================================================================================================

 

Stypendium im. Zofii Dachniewskiej

 

Pani Zofia Dachniewska ufundowała w roku akademickim 2015/2016 stypendia dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej.

 

O stypendium mogą się ubiegać studenci, którzy:

 1. mają zaliczony pierwszy rok studiów,
 2. osiągnęli średnią ocen z zaliczeń i egzaminów (liczoną zgodnie z zasadami regulaminu FPMSiD) co najmniej 4,50,
 3. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, tj. spełniają warunki do otrzymywania stypendium socjalnego.

 

Stypendia mogą być wypłacane comiesięcznie przez okres 10 miesięcy (jako pomoc na potrzeby utrzymania) lub wypłacone jednorazowo z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

 

Wnioski należy składać do 25 stycznia 2016 roku w Biurze Spraw Studenckich pok. 210 (Noakowskiego 18/20) w godzinach 10:00-14:00.

 

Regulamin stypendium

Wniosek

 

---------------------------------------------------------

 

Stypendium Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

 

Zgodnie z regulaminem o przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają przynajmniej dwa z trzech wymienionych poniżej warunków:

 1. w poprzednim roku akademickim osiągnęli średnią ocen 4,5 lub wyższą,
 2. w poprzednim roku akademickim wykazali się osiągnięciami w dziedzinie nauk ścisłych na poziomie międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim,
 3. potrafią dzielić się swoją wiedzą z innymi, np. w ramach uczestnictwa w programach wolontariatu studenckiego, nieobowiązkowych praktykach studenckich lub działając jako wolontariusze ,,na własną rękę".

 

Wysokość funduszu w 2014 roku wynosi 75.000,00 zł. Stypendium otrzyma 15 najlepszych studentów uczelni wyższych, kierunków technicznych o specjalności związanej z problematyką przemysłu naftowego i gazowniczego.

 

Regulamin

 

Wnioski należy składać na adres Fundacji:
Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, 01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 25, w terminie do 30 września 2014r.

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Więcej informacji na stronie www.fundacjapgnig.pl.

 

Wszelkich informacji udziela p. Anna Dłużniewska:

tel. 22 691 85 35

fax. 22 691 85 36

tel. kom. 663 190 366

e-mail: anna.dluzniewska@pqnig.pl

 

---------------------------------------------------------

 

Stypendium Delitissue

 

Firma Delitissue Sp. z o.o z siedzibą w Ciechanowie ufundowała stypendium dla studentów Politechniki Warszawskiej n kolejny rok akademicki 2014/2015.

 

Wnioski należy składać do dn. 31 października w Biurze Spraw Studenckich, pok. 210 Gmach Biurowy (ul. Noakowskiego 18/20) w godz. 10.00-14.00.

 

O stypendium mogą ubiegać się studenci naszego Wydziału, którzy spełniają następujące kryteria:

 • ukończyli pierwszy rok studiów,
 • uzyskali średnią ocen ze wszystkich egzaminów nie niższą niż 3,75,
 • znają język angielski w stopniu komunikatywnym (znajomość będzie weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 • posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej znajdującej się w powiecie ciechanowskim, działdowskim, makowskim, mławskim, nidzickim, płońskim, przasnyskim, pułtuskim, rypińskim, sierpeckim, żuromińskim,
 • deklarują chęć kontynuacji nauki na studiach II stopnia,
 • zachowują się w sposób właściwy, zgodny z Regulaminem Studiów.

 

Stypendia wypłacane będą przez okres trwania studiów począwszy od drugiego roku studiów pierwszego stopnia aż do ukończenia studiów drugiego stopnia. Stypendium będzie wypłacane jednorazowo na początku roku akademickiego.

 

Wysokość stypendium wynosi odpowiednio:

 • 2500 zł - za semestr na studiach I stopnia,
 • 5000 zł - za semestr na studiach II stopnia,
 • 15000 zł - dodatkowa transza stypendium za uzyskanie tytułu magistra.

 

Stypendysta bezpośrednio po obronie dyplomu magistra zobowiązuje się do zawarcia z Fundatorem umowy o pracę
na okres 3 lat.

 

Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.bss.ca.pw.edu.pl oraz pod numerem telefonu (22) 234 65 30.

 

Dokumenty do pobrania:

 

---------------------------------------------------------

 

Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

 

Więcej informacji w ofercie przygotowanej przez Centrum Myśli Jana Pawła II.

 

 ---------------------------------------------------------

 

Stypendium im. Mieczysława Króla

Studenci osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o stypendia fundacji Jan M. and Eugenia Krol Charitable Foundation.

 

Dla kogo?

27.04.2018

Bieżąca oferta stypendium im. Mieczysława Króla kierowana jest do studentów Politechniki Warszawskiej posiadających obywatelstwo polskie, którzy:

 • mają zaliczony pierwszy rok studiów,
 • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (spełniają warunki wymagane przy przyznawaniu stypendium socjalnego),
 • legitymują się średnią ocen nie mniejszą niż 4,25 (ważoną punktami ECTS).

 

Jak wygląda stypendium?

Stypendia mogą być przyznawane jako:

 • wypłacaną comiesięcznie przez 10 miesięcy pomoc na potrzeby utrzymania,
 • jednorazowa kwota na zakupienie sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • ratalnie wypłacaną pomoc przy podjęciu studiów zagranicznych,
 • inne formy pomocy według decyzji Kapituły stypendium.

 

Jak otrzymać to stypendium?

Wystarczy złożyć wniosek, na którym znajdzie się: potwierdzenie średniej, potwierdzenie faktu pobierania stypendium socjalnego oraz uzasadnienie.

Formularz wniosku o stypendium im. M. Króla w roku akademickim 2018/2019 - termin składania wniosków do 30 maja 2018r.

Wnioski należy składać w pokoju 112 w Gmachu Głównym.

 

Regulamin stypendium im. M. Króla

 

Warunkiem rozliczenia przyznanego stypendium będzie złożenie krótkiego sprawozdania w języku angielskim, zawierającego informacje o sposobie wykorzystania stypendium oraz wpływie tej pomocy na warunki i wyniki studiowania.

 

---------------------------------------------------------

 

Stypendium im. dr. Mariana Kantona

 

Zarząd Fundacji Bankowej im. dr. Mariana Kantona ponowie ufundował stypendia dla studentów Politechniki Warszawskiej, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Wnioski należy składać do dn. 12 grudnia 2016 r. w Biurze Spraw Studenckich, pok. 210 Gmach Biurowy (ul. Noakowskiego 18/20).

 

O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy:

 • mają zaliczony pierwszy rok studiów,
 • wykazują średnią ocen z zaliczeń i egzaminów z całych studiów, obliczonych według zasad Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej, nie mniejszą niż 4,25,
 • spełniają warunki wymagane przy przyznawaniu stypendium socjalnego (tj. miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający kwoty określonej w decyzji Rektora; w r.a. 2016/2017 jest to kwota 1051,70 zł).

 

Wcześniejsze otrzymywanie tego stypendium nie wyklucza ponownego ubiegania się o nie w bieżącym roku akademickim.

 

Stypendia wypłacane są w kwocie 600 zł brutto miesięcznie przez okres 10 miesięcy.

 

Regulamin

Oświadczenie

Formularz wniosku o stypendium Kantona

 

===========================================================================================================

 

Więcej informacji nt. bieżących stypendiów fundowanych w Własnego Funduszu Stypendialnego PW można znaleźć na stronie Biura Spraw Studenckich.