Inne stypendia

Stypendium im. inż. Mieczysława Króla na rok akademicki 2021/2022

Studenci Politechniki Warszawskiej osiągający bardzo dobre wyniki w nauce i jednocześnie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o stypendia fundacji Jan M. and Eugenia Krol Charitable Foundation.

Przed złożeniem wniosku o przyznanie stypendium im. Mieczysława Króla na rok akademicki 2021/2022, Student zobowiązany jest do uzyskania potwierdzenia potwierdzenia średniej ocen przez Prodziekana ds. Studenckich, w tym celu, wypełnione wnioski należy osobiście przekazać do Dziekanatu II stopnia studiów (p. Magdalena Walicka, tel.: 22-234-6509), najpóźniej w dniu 24 maja br

Wnioski potwierdzone przez Prodziekana, należy składać do 1 czerwca br. w Sekretariacie Prorektora ds. Studenckich (Gmach Główny, pok. 112) lub przesłać na adres e-mailowy: prorektor.studenci@pw.edu.pl

Stypendium im. inż. Mieczysława Króla kierowane jest do studentów Politechniki Warszawskiej posiadających obywatelstwo polskie, którzy:

 • mają zaliczony pierwszy rok studiów,
 • spełniają warunki wymagane przy przyznawaniu stypendium socjalnego,
 • legitymują się średnią ocen nie mniejszą niż 4,25 (ważoną punktami ECTS).

Stypendia mogą być przyznawane jako:

 • wypłacana comiesięcznie przez 10 miesięcy pomoc na potrzeby utrzymania,
 • jednorazowa kwota na zakupienie sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • ratalnie wypłacaną pomoc przy podjęciu studiów zagranicznych,
 • inne formy pomocy według decyzji Kapituły stypendium.

Warunkiem rozliczenia przyznanego stypendium będzie złożenie krótkiego sprawozdania w języku angielskim, zawierającego informacje o sposobie wykorzystania stypendium oraz wpływie tej pomocy na warunki i wyniki studiowania. 

Informacja Prorektora ds. Studenckich PW 
Pobierz plik (format pdf)

Regulamin stypendium im. inż. M. Króla 
Pobierz plik (format pdf) 

Wniosek o stypendium im. inż. M. Króla na rok akademicki 2021/2022 
Pobierz plik (format docx) 

 

 

Stypendium Rodziny Lipińskich

Fundacja Rodziny Lipińskich ponownie ufundowała stypendium dla studentów Politechniki Warszawskiej, którzy studiują na następujących Wydziałach: 

 • Inżynierii Chemicznej i Procesowej (wszystkie kierunki i specjalności),
 • Inżynierii Materiałowej (wszystkie kierunki),
 • Chemicznego (wszystkie kierunki),
 • Fizyki (kierunek Fizyka Techniczna). 

W roku akademickim 2020/2021, wnioski należy składać do 18 stycznia 2021 r. bezpośrednio w Biurze Spraw Studenckich (Noakowskiego 18/20, pok. 210 w godz. 10-14), tel. (22) 234 65 30, lub przesłać na adres e-mailowy BSS: bss@pw.edu.pl. Stypendia mogą być wypłacane comiesięcznie przez okres 10 miesięcy lub z góry za dany rok lub semestr studiów. 

W sprawie potwierdzenia danych dotyczących średniej ze studiów oraz przyznania stypendium socjalnego, Studenci składający wniosek o przyznanie stypendium Rodziny Lipińskich proszeni są o kontakt z Panią Emilią Matuszewską (WIChiP, pok. 173, tel.: 22-2346369, e-mail: emilia.matuszewska@pw.edu.pl). 

Regulamin oraz wniosek o stypendium Rodziny Lipińskich
Pobierz plik (format pdf)

 

 

Stypendium im. inż. Mieczysława Króla 

Program stypendialny kierowany do studentów I-go roku studiów. Kandydat powinien spełniać następujące kryteria: 
1) należeć do grupy osób, które zostały przyjęte na PW z najwyższą liczbą punktów, 
2) znajdować się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej. 

Termin i miejsce składania wniosku o stypendium: do 30 października 2020 r. w pokoju 112 Gmach Główny PW. 

Regulamin stypendium im. inż. Mieczysława Króla 
Pobierz plik (format: doc) 

Wniosek o stypendium im. inż. Mieczysława Króla
Pobierz plik (format: doc) 

 

 

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

W tym roku już po raz 16. Warszawscy studenci i uczniowie mogą się ubiegać o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Program stypendialny jest skierowany m.in. do studentów uczących się w Warszawie. Stypendia wynoszą od 200 do 1 500 zł miesięcznie. O stypendium studenci mogą się ubiegać, jeśli:
- osiągają dobre wyniki w nauce,
- osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne,
- miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1 700 zł.

Rekrutacja dla studentów do 12 października 2020 r.

Szczegółowe informacje: centrumjp2.pl/stypendia

Kontakt w sprawie stypendiów: stypendia@centrumjp2.pl, tel. +48 22 826 42 22. 

 

 

Więcej informacji nt. bieżących stypendiów fundowanych z ramach Własnego Funduszu Stypendialnego PW, jak i innych propozycjach programów stypendialnych można znaleźć na stronie Biura Spraw Studenckich.

 

-------------------------------------------------------------

Informacje archiwalne 

(poniższe programy stypendialne mogą być aktualne)

 

Stypendium Rodziny Lipińskich

Fundacja Rodziny Lipińskich ufundowała stypendium dla studentów Politechniki Warszawskiej następujących Wydziałów:

 • Inżynierii Chemicznej i Procesowej (wszystkie kierunki i specjalności),
 • Inżynierii Materiałowej (wszystkie kierunki),
 • Chemicznego (wszystkie kierunki),
 • Fizyki (kierunek Fizyka Techniczna).

Wnioski w roku akademickim 2019/2020 należy składać do 29 listopada 2019r. bezpośrednio w Biurze Spraw Studenckich (Noakowskiego 18/20, pok. 210 w godz. 10-14), tel. (22) 234 65 30

Regulamin stypendium Rodziny Lipińskich

Stypendia mogą być wypłacane comiesięcznie przez okres 10 miesięcy lub z góry za dany rok lub semestr.

Wniosek

 

 

Stypendium im. Zofii Dachniewskiej

Pani Zofia Dachniewska ufundowała w roku akademickim 2015/2016 stypendia dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej.

O stypendium mogą się ubiegać studenci, którzy:

 1. mają zaliczony pierwszy rok studiów,
 2. osiągnęli średnią ocen z zaliczeń i egzaminów (liczoną zgodnie z zasadami regulaminu FPMSiD) co najmniej 4,50,
 3. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, tj. spełniają warunki do otrzymywania stypendium socjalnego.

Stypendia mogą być wypłacane comiesięcznie przez okres 10 miesięcy (jako pomoc na potrzeby utrzymania) lub wypłacone jednorazowo z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Wnioski należy składać do 25 stycznia 2016 roku w Biurze Spraw Studenckich pok. 210 (Noakowskiego 18/20) w godzinach 10:00-14:00.

Regulamin stypendium

Wniosek

 

 

Stypendium Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Zgodnie z regulaminem o przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają przynajmniej dwa z trzech wymienionych poniżej warunków:

 1. w poprzednim roku akademickim osiągnęli średnią ocen 4,5 lub wyższą,
 2. w poprzednim roku akademickim wykazali się osiągnięciami w dziedzinie nauk ścisłych na poziomie międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim,
 3. potrafią dzielić się swoją wiedzą z innymi, np. w ramach uczestnictwa w programach wolontariatu studenckiego, nieobowiązkowych praktykach studenckich lub działając jako wolontariusze ,,na własną rękę".

Wysokość funduszu w 2014 roku wynosi 75 000,00 zł. Stypendium otrzyma 15 najlepszych studentów uczelni wyższych, kierunków technicznych o specjalności związanej z problematyką przemysłu naftowego i gazowniczego.

Regulamin

Wnioski należy składać na adres Fundacji:
Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, 01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 25, w terminie do 30 września 2014r.

Formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji na stronie www.fundacjapgnig.pl.

Wszelkich informacji udziela p. Anna Dłużniewska:

tel. 22 691 85 35

fax. 22 691 85 36

tel. kom. 663 190 366

e-mail: anna.dluzniewska@pqnig.pl

 

 

Stypendium Delitissue

Firma Delitissue Sp. z o.o z siedzibą w Ciechanowie ufundowała stypendium dla studentów Politechniki Warszawskiej n kolejny rok akademicki 2014/2015.

Wnioski należy składać do dn. 31 października w Biurze Spraw Studenckich, pok. 210 Gmach Biurowy (ul. Noakowskiego 18/20) w godz. 10.00-14.00.

O stypendium mogą ubiegać się studenci naszego Wydziału, którzy spełniają następujące kryteria:

 • ukończyli pierwszy rok studiów,
 • uzyskali średnią ocen ze wszystkich egzaminów nie niższą niż 3,75,
 • znają język angielski w stopniu komunikatywnym (znajomość będzie weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 • posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej znajdującej się w powiecie ciechanowskim, działdowskim, makowskim, mławskim, nidzickim, płońskim, przasnyskim, pułtuskim, rypińskim, sierpeckim, żuromińskim,
 • deklarują chęć kontynuacji nauki na studiach II stopnia,
 • zachowują się w sposób właściwy, zgodny z Regulaminem Studiów.

Stypendia wypłacane będą przez okres trwania studiów począwszy od drugiego roku studiów pierwszego stopnia aż do ukończenia studiów drugiego stopnia. Stypendium będzie wypłacane jednorazowo na początku roku akademickiego.

Wysokość stypendium wynosi odpowiednio:

 • 2 500 zł - za semestr na studiach I stopnia,
 • 5 000 zł - za semestr na studiach II stopnia,
 • 1 5000 zł - dodatkowa transza stypendium za uzyskanie tytułu magistra.

Stypendysta bezpośrednio po obronie dyplomu magistra zobowiązuje się do zawarcia z Fundatorem umowy o pracę
na okres 3 lat.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.bss.ca.pw.edu.pl oraz pod numerem telefonu (22) 234 65 30.

Dokumenty do pobrania:

 

 

Stypendium im. inż. Mieczysława Króla

Studenci osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o stypendia fundacji Jan M. and Eugenia Krol Charitable Foundation.

Dla kogo?

08.05.2020

Stypendium im. Mieczysława Króla kierowane jest do studentów Politechniki Warszawskiej posiadających obywatelstwo polskie, którzy:

 • mają zaliczony pierwszy rok studiów,
 • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (spełniają warunki wymagane przy przyznawaniu stypendium socjalnego),
 • legitymują się średnią ocen nie mniejszą niż 4,25 (ważoną punktami ECTS).

Jak wygląda stypendium?

Stypendia mogą być przyznawane jako:

 • wypłacaną comiesięcznie przez 10 miesięcy pomoc na potrzeby utrzymania,
 • jednorazowa kwota na zakupienie sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • ratalnie wypłacaną pomoc przy podjęciu studiów zagranicznych,
 • inne formy pomocy według decyzji Kapituły stypendium.

Jak otrzymać to stypendium?

Wystarczy złożyć wniosek, na którym znajdzie się: potwierdzenie średniej, potwierdzenie faktu pobierania stypendium socjalnego oraz uzasadnienie.

Formularz wniosku o stypendium im. M. Króla w roku akademickim 2020/2021 - termin składania wniosków do 19 czerwca 2020r.

Wnioski należy składać w pokoju 112 w Gmachu Głównym.

Regulamin stypendium im. M. Króla

Warunkiem rozliczenia przyznanego stypendium będzie złożenie krótkiego sprawozdania w języku angielskim, zawierającego informacje o sposobie wykorzystania stypendium oraz wpływie tej pomocy na warunki i wyniki studiowania.

 

 

Stypendium im. dr. Mariana Kantona

Zarząd Fundacji Bankowej im. dr. Mariana Kantona ponowie ufundował stypendia dla studentów Politechniki Warszawskiej, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Wnioski należy składać do dn. 12 grudnia 2016 r. w Biurze Spraw Studenckich, pok. 210 Gmach Biurowy (ul. Noakowskiego 18/20).

O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy:

 • mają zaliczony pierwszy rok studiów,
 • wykazują średnią ocen z zaliczeń i egzaminów z całych studiów, obliczonych według zasad Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej, nie mniejszą niż 4,25,
 • spełniają warunki wymagane przy przyznawaniu stypendium socjalnego (tj. miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający kwoty określonej w decyzji Rektora; w r.a. 2016/2017 jest to kwota 1 051,70 zł).

Wcześniejsze otrzymywanie tego stypendium nie wyklucza ponownego ubiegania się o nie w bieżącym roku akademickim.

Stypendia wypłacane są w kwocie 600 zł brutto miesięcznie przez okres 10 miesięcy.

Regulamin

Oświadczenie

Formularz wniosku o stypendium Kantona