Informacje o zakładzie

 

Zakład inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych (do roku 2009  Zakład Mechaniki Technicznej i Dynamiki Procesowej) powstał w roku 1998 w wyniku połączenia  Zakładu Mechaniki Technicznej z Zakładem  Dynamiki Procesowej i Inżynierii Systemów. Jego pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Jerzy Bałdyga, w latach 2008-2012 Zakładem kierowała prof. nzw. dr hab. Wioletta Podgórska, a od października 2012 ponownie prof. dr hab. Jerzy Bałdyga.

 

DYDAKTYKA

Działalność dydaktyczna Zakładu i związana z nią sekwencja przedstawionych tu przedmiotów dotyczy szeroko pojętego obszaru procesów reaktorowych i bioreaktorowych. I tak:

- projektowaniu mechanicznemu reaktorów poświęcone są zajęcia z Grafiki inżynierskiej, Komputerowego rysunku technicznego i Mechaniki technicznej,

- zagadnieniom przepływu w reaktorach i przez reaktory poświęcone są zajęcia z Hydrauliki, Mechaniki płynów i Reologii płynów,

- projektowaniu reaktorów i bioreaktorów oraz interpretacji procesów w nich przebiegających poświęcone są zajęcia z Inżynierii reaktorów chemicznych, Inżynierii bioreaktorów i Projektowania reaktorów chemicznych,

- dynamice, automatyce i sterowaniu tymi urządzeniami poświecone są zajęcia z Dynamiki procesowej, Automatyki oraz Regulacji i sterowania procesami biotechnologicznymi,

- powiązaniu procesów reaktorowych  z zagadnieniami technologii chemicznej poświecone są zajęcia z Podstaw technologii chemicznej,

- zajęcia z Procesów mieszania płynów o złożonej reologii , Inżynierii reakcji chemicznych i bioreaktorów w przemyśle farmaceutycznym oraz Inżynierii produktu farmaceutycznego prowadzone na specjalnościach dla studiów II stopnia (magisterskich) i dotyczą problemów przetwórstwa polimerów oraz wytwarzania produktów biomedycznych.

Przedmioty te prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, projektowych i laboratoryjnych oraz seminariów dyplomowych na studiach dziennych. Prowadzimy je oczywiście dla Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej, ale też dla Wydziału Chemicznego (w tym dla Instytutu Biotechnologii) Wydziału Inżynierii Materiałowej oraz Wydziału Zarządzania.  Prowadzimy też sami, bądź razem z Wydziałem Chemicznym, Studia podyplomowe, często na zlecenie przedsiębiorstw takich jak Z.A. Puławy i CIECH.

 

UMIEJĘTNOŚCI

W prowadzonym w zakładzie procesie dydaktycznym studenci nabywają podstawowe umiejętności związane z analizą, interpretacją, modelowaniem i symulacją szeroko pojętych procesów reaktorowych i bioreaktorowych. Te podstawowe umiejętności wiążą się z bilansowaniem sił (projekty mechaniczne), masy, pędu, energii, składnika i populacji; umiejętność operowania takimi bilansami w skalach od „punktu fenomenologicznego” po poszczególne urządzenia (reaktory, bioreaktory) i linie technologiczne pozwala  studentom na efektywne modelowanie i symulację zarówno procesów transportowych, jak też procesów przetwórczych. Umiejętność modelowania i interpretacji procesów przekłada się  na umiejętności modelowania własności produktu (rozkład rozmiarów i morfologia cząstek precypitatu, własności reologiczne, selektywność, własności umożliwiające dozowanie, itp.).

Ważna umiejętność dotyczy przewidywania stanów stacjonarnych, niestabilności przebiegu procesów reaktorowych i bioreaktorowych oraz możliwości sterowania ich przebiegiem.

Zajęcia dydaktyczne, szczególnie zajęcia na drugim stopniu kształcenia, prowadzone są w powiązaniu z prowadzonymi przez pracowników Zakładu badaniami naukowymi. Pozwala to na nabywanie, szczególnie przez wyróżniających się studentów, umiejętności prowadzenia badań naukowych.