Akty prawne

 

Opłaty za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia

Pytania dotyczące opłat za studia w PW można wysyłać na adres e-mail: oplatyzastudia@ca.pw.edu.pl

 

Opłaty za studia podyplomowe

 

Opłaty wnoszone przez cudzoziemców

 

Opłaty za doktoranckie studia niestacjonarne

 

Umowa o warunkach odpłatności za studia

 

Udzielanie zwolnień z opłat

 

Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunki i tryb zwalniania z tych opłat