AKTUALIZACJA: Termin składania dokumentów na studia I stopnia w roku akademickim 2020/2021

UWAGA: Przedłużenie terminu składania dokumentów do 22 września 2020 r. (wtorek).

Pozostałe zasady nie ulegają zmianie, dlatego kandydatów zakwalifikowanych na studia I stopnia zapraszamy na Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW do 22.09.2020r. w godzinach 10-14 do sali 191 (1 piętro) z następującymi dokumentami:

- oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu);

- dokument tożsamości (do wglądu);

- 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;

- oryginał dyplomu potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika (dotyczy osób, które zgłosiły w procesie zapisów chęć wykorzystania oceny z tego dyplomu i przekazały te oceny);

- oryginał dyplomu/zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady lub konkursu (jeżeli dany dokument jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacji i jego skan był przesłany w terminie w celu uwzględnienia);

- certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 - dotyczy zakwalifikowanych, którzy w wyniku deklaracji posiadania takiego certyfikatu, otrzymali za język obcy P=100 pkt.

 

UWAGA! Nie należy wysyłać dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Dostarczone fotografie powinny być takie same, jak te, które zostały załączone w formie elektronicznej do IKR.

Osoby składające dokumenty zobowiązane są do noszenia maseczek na terenie wydziału.

Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć.

 

Osoba do kontaktu: mgr Anna Lewczuk, tel.: 22 234 64 53, e-mail: Anna.Lewczuk@pw.edu.pl

Kategoria: 
informacja ogólna, kandydaci, studenci.