Granty i projekty

Tytuł - rodzaj Data rozpoczęcia Data zakończenia Kierownik
test 01.12.2017 21.12.2017 Jerzy Wójtowicz
Wpływ morfologii agregatów DEP (Diesel Exhaust Particles) na właściwości transportowe w płynach nienewtonowskich - Badawczy 25.03.2013 24.03.2015 dr inż. Agata Penconek
Nowe metody przygotowania gazu złożowego do celów technologicznych i dystrybucji w oparciu o nowoczesne materiały filtracyjne - Badawczy 01.01.2013 31.12.2015 dr inż. Anna Jackiewicz-Zagórska
Modelowa analiza transportu masy cząsteczek leku przez śluz oskrzelowy w różnych stanach fizjologicznych - Badawczy 09.10.2012 08.10.2015 dr inż. Marcin Odziomek
Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej - Badawczy 01.10.2012 31.03.2015 dr hab. inż. Antoni Rożeń
Wpływ celowej modyfikacji powierzchni biomateriałów na hemokompatybilność i proces endotelializacji - Badawczy 25.09.2012 24.09.2015 dr inż. Beata Butruk-Raszeja
Organiczne nanocząstki fluorescencyjne do wczesnego rozpoznania raka przełyku i jelita grubego - Badawczy 16.03.2012 15.03.2015 prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Ciach
Nowe nanokompozytowe materiały filtracyjne do adsorpcyjnego oczyszczania wody - NANOSORP - Badawczy 07.12.2011 15.12.2014 prof. dr hab. inż. Leon Gradoń
Novel smart filtration media - ERA-NET MNT - projekt międzynarodowy niewspółfinansowany 28.06.2011 30.04.2014 prof. dr hab. inż. Leon Gradoń
Biodegradowalny system opatrunkowy do regeneracji chrząstki - ARTICART - Badawczy 01.06.2011 31.05.2014 prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Ciach
Koalescencja kropel w porowatych strukturach włóknistych - Badawczy 06.04.2011 05.04.2014 dr hab. inż. Andrzej Krasiński
Modelowanie procesu migracji substancji z różnego typu źródeł masy (punktowych, powierzchniowych, masowych) w ciałach porowatych - Badawczy 06.04.2011 05.04.2014 dr inż. Anna Adach
Badanie zintegrowanego procesu pozyskiwania wodoru w reakcji konwersji metanu z parą wodną prowadzonej równocześnie z sekwencją CO2 na popiołach lotnych - Badawczy 06.04.2011 05.04.2014 prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga
Badanie hydrodynamiki i wymiany masy w mikroreaktorach gaz-ciecz - Badawczy własny 06.04.2011 05.04.2014 dr hab. inż. Paweł Sobieszuk
Efekty mieszania w procesach inżynierii produktu - habilitacyjny 01.03.2011 31.12.2013 prof. nzw. dr hab. inż. Łukasz Makowski
Wszechstronne badania filtracji nieustalonej gazów w filtrach włókninowych. Teoria, doświadczenia, technologie - Badawczy, współpraca z przemysłem 01.01.2011 31.12.2013 prof. dr hab. inż. Leon Gradoń
Opracowanie technologii i techniki wytwarzania membran do separacji gazowej - Badawczo-rozwojowy 01.10.2010 30.09.2013 dr inż. Maciej Szwast
Badanie toksyczności związków emitowanych z silników Diesla. Zastosowanie metod bioinżynierii do określenia depozycji i wpływu nanostrukturalnych agregatów aerozolowych w drogach oddechowych człowieka - Badawczy 30.09.2010 29.09.2013 prof. nzw. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal
Układy aerozolowe do innowacyjnych zastosowań terapeutycznych - Badawczy 30.09.2010 31.12.2013 prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski
Procesy zintegrowane reaktywnej ekstrakcji z zastosowaniem płynów w stanie nadkrytycznym - Badawczy 26.04.2010 25.04.2013 prof. nzw. dr hab. inż. Marek Henczka