Od Dziekana Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Drodzy Państwo,

 

Mam świadomość, że inżynieria chemiczna i procesowa nie jest popularną i szeroko znaną dyscypliną. Ze względu na nazwę wszystkim kojarzy się z chemią, a niektórym dodatkowo z sądownictwem. Jednak oba te skojarzenia mogą prowadzić do nieporozumień.
Oczywiście, związki inżynierii chemicznej z chemią są silne i wyraźne, bo powstała ona do obsługi przemysłu chemicznego i rozwijała się wraz z rozwojem tej gałęzi przemysłu. Dość szybko jednak okazało się, że sposób opisu (modelowanie) zjawisk występujących w instalacjach chemicznych oraz metody i narzędzia opracowane do ich modelowania można z powodzeniem zastosować do opisu innych zjawisk, czasem nawet bardzo odległych od przemysłu chemicznego. Okazało się, że z tych "klocków", którymi dysponuje inżynieria chemiczna, można konstruować różne budowle i tylko od inwencji i pomysłowości użytkownika zależy zakres stosowalności tych narzędzi. O szerokim zastosowaniu inżynierii chemicznej zadecydowała używana w tej dyscyplinie metoda opisu polegająca na tym, że w każdym opisywanym zjawisku wyodrębnia się najpierw procesy (etapy) składowe, a następnie poprzez zapis tego, co dzieje się na każdym etapie oraz uwzględniając powiązania i oddziaływania pomiędzy poszczególnymi etapami, tworzy się kompletny model opisywanego zjawiska. Uniwersalność tej metody znacznie poszerzyła zakres zastosowań inżynierii chemicznej i spowodowała dodanie do jej nazwy słowa procesowa. Znalazło to odzwierciedlenie w uniwersalności profilu kształcenia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa.

 

Po ukończeniu naszego kierunku można zostać specjalistą w dziedzinie klasycznej inżynierii chemicznej, lecz również uzyskuje się pełne kwalifikacje do pracy w innych dziedzinach, takich jak: zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, bioinżynieria, inżynieria medyczna, inżynieria produktu - czyli w obszarach, których znaczenie w rzeczywistości technologicznej XXI wieku będzie rosło bardzo szybko. Dlatego oprócz tradycyjnych miejsc pracy w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych (np. spożywczym, farmaceutycznym), absolwenci naszego kierunku są poszukiwani i znajdują zatrudnienie w nowoczesnych, silnie wyspecjalizowanych dziedzinach aktywności zawodowej związanych z ochroną środowiska, inżynierią produktu, opracowywaniem nowych technologii przemysłowych, integracją procesów i rozwojem zrównoważonym, inżynierią biomedyczna i nanotechnologią oraz inżynierią bioprocesową i biotechnologią.

 

Duże zapotrzebowanie na absolwentów kierunku inżynieria chemiczna i procesowa nie jest specyfiką tylko polskiego rynku pracy - ten sam trend jest obserwowany w innych krajach, w tym również w Unii Europejskiej (szczególnie w Republice Federalnej Niemiec i w Holandii) oraz w Stanach Zjednoczonych.
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (WIChiP PW) jest najlepszym w Polsce wydziałem prowadzącym studia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa. Ma również ugruntowaną, bardzo dobrą pozycję i renomę w Europie oraz na świecie. Świadczą o tym:
- uchwała Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która oceniając jakość kształcenia na wszystkich polskich uczelniach wydała dla kierunku studiów inżynieria chemiczna i procesowa prowadzonego na naszym Wydziale ocenę wyróżniającą,
- wyróżnienie naszego Wydziału przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSzW) specjalną dotacją projakościowa na realizację celów kształcenia i dalszy rozwój,
- nadana przez MNiSzW najwyższa kategoria w ocenie poziomu prac naukowych prowadzonych przez naszych pracowników naukowo-dydaktycznych.
Warto podkreślić, że jesteśmy jedynym w Polsce kierunkiem inżynierii chemicznej i procesowej, któremu przyznano te zaszczytne i zobowiązujące wyróżnienia.

 

Jeżeli zatem zainteresowały Państwa studia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa, to naprawdę warto zapisać się na nasz Wydział, na którym uzyskanie bardzo dobrych i poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji gwarantuje wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, nowoczesne wyposażenie laboratoriów oraz program nauczania uwzględniający najnowsze trendy światowe.
Ci z Państwa, którzy zainteresowali się inżynierią chemiczną i procesową jako potencjalnym kierunkiem studiów, mogą teraz pomyśleć: No dobrze, jest to interesująca dyscyplina, ukończenie tego kierunku na WIChiP PW otwiera drogę do ciekawej kariery zawodowej. Ale czy ja mam odpowiednie predyspozycje do studiowania na tym kierunku, czy studia te będą dla mnie interesujące, czy dam radę je ukończyć?  
Encyklopedyczna definicja inżynierii chemicznej i procesowej określa tę dyscyplinę, jako naukę techniczną, która wykorzystuje metody i wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii, chemii fizycznej i biologii, a ostatnio również medycyny i ekonomii. Dlatego, jeśli się wybiera ten kierunek, trzeba mieć zamiłowanie do niektórych z nich - w tym szczególnie do matematyki i fizyki, a pozostałe mieć w sferze zainteresowań lub co najmniej dobrze tolerować.
Chciałbym zapewnić, że studia na naszym Wydziale na pewno sprawią satysfakcję osobom, które mają zamiłowanie do kreatywnego i logicznego myślenie, matematycznego opisu (modelowania) zjawisk oraz charakteryzują się ciekawością badawczą. Szczegółowy spis przedmiotów na poszczególnych latach studiów znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.

 

Serdecznie zachęcam do studiowania inżynierii chemicznej i procesowej na naszym Wydziale. Spędzicie tu Państwo 7 lub 10 pracowitych semestrów, ale uzyskacie kwalifikacje, które pomogą Wam sprawnie i z sukcesem funkcjonować w życiu zawodowym.  Zapraszam.

 

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga
Dziekan