Przedmioty HES

Informacje ogólne

Zgodnie z planem studiów I stopnia przed uzyskaniem absolutorium studenci są zobowiązani do zaliczenia łącznie 90 godzin zajęć z przedmiotów humanistyczno-ekonomiczno-społecznych i uzyskania 6 ECTS według planu modelowego:

  • semestr I - 30 godzin
  • semestr II - 30 godzin
  • semestr III - 30 godzin

Student ma prawo do wyboru dowolnego oferowanego w danym semestrze przedmiotu HES przy jednoczesnym spełnieniu warunku zaliczenia wymaganej liczby godzin zajęć dydaktycznych.

Oferta przedmiotów HES do realizacji w semestrze 2018L

Ostatnia zmiana: 17 stycznia 2018 r.

Lp. PRZEDMIOT KOD ECTS Liczba godz.
1. Marketing IC.IHES204 2 30
2. Negocjacje - strategie i techniki IC.IHES206 2 30
3. Podstawy zarządzania IC.IHES207 2 30