Struktura organizacyjna

Pełnomocnik Dziekana ds. sieci i systemów komputerowych
Pełnomocnik Dziekana ds. systemów ogólnouczelnianych i licencji
Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich programów międzynarodowych
Pełnomocnik Dziekana ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Pełnomocnik Dziekana ds. systemu zapewnienia jakości kształcenia
Pełnomocnik Dziekana ds. zamówień publicznych
Pełnomocnik Dziekana ds. ochrony danych osobowych
Pełnomocnik Dziekana ds. promocji Wydziału
Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk
Pełnomocnik Dziekana ds. organizacji zajęć dydaktycznych